ג'יי בן ארי ז"ל

שופט קשתות וקשת

ג'יי בן ארי ז

1948-2019

צרו קשר
לבירור פרטים וקבלת מידע, אל תהססו לפנות אלינו

מועדוני קשתות בישראל

קשתי הגליל
מידע | אתר | דוא"ל
בית לחם הגלילית
קרית טבעון
מכון וינגייט
כפר סבא
הרצליה
אורנית
מידע | אתר | דוא"ל
גבעתיים
ירושלים
מידע | אתר | דוא"ל
ראשון לציון
מידע | אתר | דוא"ל
ארגון נכי צה"ל
מידע | אתר | דוא"ל

תחרות ירי-שדה "חיצים ביד גיבור"

יום שישי, 26 בנובמבר 2021  |  פארק נאות קדומים

הרשמה


שם פרטי

שימו לב:

 • חובה למלא את כל השדות בטופס ההרשמה.
 • שליחת הרישום מהווה התחייבות להגעה לתחרות. אי הגעה של משתתף רשום ביום התחרות, תגרור חיוב של המועדון שתחתיו הוא נרשם.
 • יאושרו אך ורק בקשות הרשמה של קשתים בעלי כרטיס ספורטאי ובדיקות רפואיות בתוקף, שמופיעים ברשימת הקשתים שמורשים להשתתף באימונים ותחרויות על-פי הכללים והתנאים העדכניים שפורסמו על-ידי משרד הספורט. בקשה שאינה עומדת בשני תנאים אלו תדחה!
שם משפחה
כתובת דואר אלקטרוני
מועדון
סוג קשת
קבוצת גיל
מין  זכר  נקבה
הצהרת משתתף

הסכם השתתפות וכתב ויתור של המתחרים
בתחרויות "חיצי קיסר" ו"חיצי דוד"

על כל ספורטאי לחתום על כתב זה בטרם יוכל להירשם לאירוע.

האירוע המפורט בכותרת המסמך, יכונה מעתה ואילך "האירוע".

 1. אני מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי במלואן את כל הדרישות של החוקים והנהלים של האירוע התקפים היום, וכי אני מסכים למלא אחר כל הדרישות הללו ובמיוחד (אך לא בלבד), הדרישות של החוקים והנהלים המתייחסות (א) לזכאות להשתתפות באירוע, (ב) לטוהר המידות, ההגינות הספורטיבית, ההתנהגות הנאותה וכבוד לזולת, (ג) אי שימוש בסמים אסורים (אנטי-דופינג), (ד) התקשורת, ו-(ה) כל המגבלות ו/או האיסורים לגבי כל צורה של פרסום אישי, מיתוג, חסות, קידום מכירות, פרסום או תעמולה על גבי אנשים או על גבי בגדים וציוד המשמשים באירוע. אני מצהיר כי ידוע לי באופן מלא אודות כל הדרישות כנ"ל וכי כל הדרישות התקפות לגבי השתתפותי באירוע הובאו לידיעתי באופן פרטני על ידי האיגוד שבו אני חבר וכי אישרתי אותן באופן פרטני.
 2. אני מסכים לעמוד בכל ההנחיות הסבירות שיינתנו לי על ידי בעלי התפקידים של IAA או של הוועד המארגן המקומי, וכי אלמד ואעמוד בכל ההנחיות, הכללים, הנהלים, הפרוטוקולים והוראות אחרות שתוצאנה ביחס לאירוע בכל שלב בעתיד.
 3. בנוסף, אני מסכים לציית באופן מלא לדרישות החוקה הבינלאומית נגד השימוש בסמים אסורים (World Anti-Doping Code) התקפות בעת האירוע, בנוסף על חוקי WA העוסקים באנטי-דופינג התקפים לגבי האירוע. אני מוכן לבצע כל בדיקה (שתן, דם, נשימה או כל בדיקה אחרת המוכרת בחוקה הבינלאומית) המתבצעת באירוע, וכן ליידע את רופא המשלחת שלי לגבי כל תקופה שאני נוטל. אני מסכים לבניית פרופיל אישי שלי במערכת הנתונים המרכזית (ADAMS) של הסוכנות הבינלאומית לאנטי-דופינג (WADA), ו/או כל מערכת דומה של כל ארגון אנטי-דופינג לאומי מוכר (NADO), בהתאם להסכם שיתוף המידע של WA. כמו כן, הנני מסכים להכנסת הנתונים האישיים שלי העוסקים בבקרת השימוש בסמים ופטורים עקב שימוש בתרופות מרשם, למאגרי הנתונים של מערכות כאלה. אני מאשר ומסכים בזאת כי בידי IAA והארגונים החברים בו, נתונה הסמכות להטלת הסנקציות המפורטות בכללי האנטי-דופינג של WA.
 4. כהוקרה על קבלת השתתפותי באירוע, אני מסכים שיצלמו אותי, יסריטו אותי, יזהו אותי, יראיינו אותי ויקליטו אותי בכל דרך אחרת במהלך האירוע, למטרות הכיסוי התקשורתי הבינלאומי של האירוע (באמצעות כל כלי התקשורת ביחד ובנפרד, בכל רחבי העולם, בכל עת), ולשם קידום ספורט הקשתות. אני מעביר בזאת לידי IAA באופן מלא ולצמיתות כל זכות מכל סוג שהוא לכל הקלטה שכזו. אני מסכים לכך ששמי ודמותי וכל תמונה, תצלום או סרט בהם צולמתי (או כל הדמיה אחרת של דמותי) שנעשו באירוע, ישמשו את IAA ו/או את הוועד המארגן המקומי למטרות פרסום האירוע וקידום ענף הקשתות, וישמשו על ידי נותני החסות הרשמיים או שותפים מסחריים אחרים של האירוע, חינם ובהיקף כלל-עולמי, למטרת קידום חסותם על / יחסיהם הרשמיים עם האירוע, בתנאי שכל שימוש כזה בדמותי על ידי נותני החסות/השותפים המסחריים של האירוע יוגבל תמיד לתמונות של דמותי (יחד עם השימוש בשמי) שצולמו או הוקלטו בזמן השתתפותי באירוע, ולא יהוו פרסום על ידי של מוצריהם או שירותיהם. בנוסף, אני מסכים לשימוש ושימוש חוזר בשמי, דמותי ותצלומיי במוצרים מסחריים והפקות כתובות המתייחסים לאירוע, כולל, ללא הגבלה, משחקים וכתבי מחשב, תמיד בתנאי שמוצרים מסחריים שכאלה מתייחסים בעיקר לאירוע ולא אליי אישית. אני מסכים לכך שכל התצלומים והסרטים שאצלם באירוע, כולל אלה של ספורטאים המתחרים באירוע, ישמשו שימוש אישי ולא מסחרי בלבד, בהיעדר הסכמה בכתב מראש מטעם IAA.
 5. אני מסכים לקבל כל פרס או הוקרה שיוענקו לי על ידי IAA או נותני החסות לאירוע עבור השתתפותי, ואהיה נוכח בכל טקסי הענקת הפרסים המיוחדים בהם יוענקו פרסים או סמלי הוקרה. אם אדרש על ידי IAA או נציגיו להיות נוכח במסיבת עיתונאים, אתייצב במסיבת עיתונאים זו ללא כל דיחוי. אני מאשר שבמידה ולא אעשה זאת, ניתן להטיל עליי סנקציות. נותני החסות או השותפים רשאים להשתמש בשמי ובדמותי כדי לתאר כל פרס הניתן על ידי נותני החסות או השותפים, בלי שיובן מכך במרומז כי הנני מפרסם את מוצריהם או שירותיהם. שימוש זה לא יכלול כל פרסום על ידי. ידיי חופשיות לשאת ולתת אודות פרסום שכזה בכוחות עצמי.
 6. בנוסף, אני מסכים שלא להשתתף, לתמוך או לקדם הימורים הקשורים באירוע.
 7. אני מאשר ומסכים כי:
  1. אני משתתף באירוע על אחריותי בלבד ואנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי להגן על עצמי בפני הסיכונים שבהשתתפות זו.
  2. אני נושא באחריות לכל הרכוש שאני מביא לאתרי האירוע. IAA והוועד המארגן המקומי לא נושאים בכל אחריות לכל אבדן או נזק לרכוש זה.
  3. לא IAA ולא הוועד המארגן המקומי לא יחויבו להסדיר כל ביטוח הקשור בהשתתפותי באירוע, כולל, ללא הגבלה, ביטוח נסיעות וביטוח רפואי.
 8. אני משחרר בזאת שחרור בלתי חוזר את IAA ואת הוועד המארגן המקומי (וכן את חבריהם, מנהליהם, בעלי התפקידים שלהם, עובדיהם, מתנדביהם, קבלניהם או נציגיהם ובאי כוחם) מכל אחריות (במסגרת החוק) עבור כל אבדן, פגיעה או נזק אותם אני עלול לספוג בקשר להשתתפותי באירוע.
 9. אני מאשר ומסכים לכך שהשתתפותי באירוע הינה על תנאי ותנאי זה הוא קבלתי המלאה ועמידתי בכל אחת ואחת מדרישות טופס ההרשמה הזה, ולכך שטופס ההרשמה הזה מהווה חוזה תקף ומחייב שיישאר בתוקף עבור האירועים הבאים שיאורגנו על ידי IAA, אלא אם כן אדרש על ידי IAA להיות צד להסכם השתתפות חדש עבור כל אירוע עתידי שכזה.
 10. אני מסכים לכך שכל חילוקי דעות, מחלוקת או תביעה שמקורם או הקשרם הוא האירוע, ושלא נפתרו ו/או על ידי הוועד IAA לאחר מיצוי התרופות המשפטיות שנקבעו על ידי האיגוד שבו אני חבר, על ידי המארגן המקומי, יוגשו באופן בלעדי לבית הדין לבוררות בספורט (Court of Arbitration for Sport, CAS), לשם בוררות סופית ומחייבת בהתאם לחוקת הספורט - הבוררות הגבוהה. החלטות ה-CAS תהיינה סופיות, מחייבות ולא ניתנות לערעור. לא אגיש, והנני מוותר בזאת על זכותי ליזום כל תביעה, בוררות או הליך משפטי, או לבקש תרופה אחרת מכל סוג שהוא, בכל בית דין או בית משפט אחר.
 11. האיגוד בו אני חבר מאשר בזאת וערב לכך כי כל הכללים הרלוונטיים, כלה באלה המפורטים לעיל, הובאו לתשומת לבו של המשתתף.
 12. קראתי והבנתי את כתב האישור וההסכמה הזה.
הרייני מאשר/ת כי קראתי את הסכם ההשתתפות וכתב הויתור ואני מסכים לכל האמור בו  |  הורדה כקובץ PDF
 
ההרשמה נסגרה

 

* שם מלא:
* כתובת דואר אלקטרוני:
* שם פרטי:
* שם משפחה:
* מועדון:
* סוג קשת:
* קבוצת גיל:
* מין:
* אישור הצהרת משתתף:
Captcha

 

 

נפתחה ההרשמה לתחרות הילדים והנוער, חנוכה 2021 (03.12.2021)
הרשמה דרך מנהלי המועדונים והמאמנים בלבד.
פרטי התחרות | משתתפיםמפת הגעה

תחרות ירי-שדה בפארק נאות קדומים (26.11.2021)
תוצאות יפורסמו בקרוב

תחרות סבב 600 ארצית בראשון לציון (19.11.2021)
תוצאות יפורסמו בקרוב

תחרות תלת-מימד ארצית בבית לחם הגלילית (12.11.2021)
תוצאות יפורסמו בקרוב

אליפות ישראל בקשתות, קיץ 2021 (27.08.2021)
תוצאות »

מאמר: השתלמות מאמנים ומדריכים במכון וינגייט
לקריאה »

כתבה: ״דרום קוריאה וקשתות, סיפור אהבה״
לקריאה »

כתבה: ״חץ בכיוון הנכון״ למגזין ״קו רקיע״ של ארקיע
לקריאה »

מידע שימושי לקשתים:
לוח תחרויות לעונת 2021-2022 »
דירוג גביע ישראל 2021 »
דירוג ארצי - עונת קיץ 2021 »
תוכנית "כוונות גבוהות" לפיתוח מקצועי של ענף הקשתות »
מדריך לקשת המתחרה »
קוד הלבוש לתחרויות בישראל »
מבנה תחרויות בינלאומיות »
נהלי קיום תחרויות קשתות ארציות »
נהלי קיום תחרויות ליגת מועדונים »
תקנון למניעת הטרדה מינית וקידום מוגנות בספורט האולימפי »
שינויים בסיווג קשתים נכים החל מה-1.4.2014 »

המועדונים ברחבי הארץ קולטים קשתים חדשים בכל הגילאים
לפרטים »